ALGEMENE VOORWAARDEN

Van: Herman Smit & Zoon B.V.

statutair gevestigd te Rotterdam nader te noemen Smit & Zoon

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Smit & Zoon vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Smit & Zoon schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Rotterdam, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4 Afspraken met personeel binden Smit & Zoon niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voor­waarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Smit & Zoon, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Smit & Zoon met haar opdracht­gevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Smit & Zoon een opdracht verstrekt, waren van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Smit & Zoon is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Alle door Smit & Zoon opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de waren als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.5 Ten aanzien van alle aangeboden waren gelden, naast hetgeen daar­omtrent in de prijslijsten staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Smit & Zoon gerechtigd zijn om sedert de tot­stand­koming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Smit & Zoon kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Smit & Zoon te voldoen.

2.7 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde waren voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen 24 uur door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Smit & Zoon het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

2.8 Indien opdrachtgever de waren niet binnen de sub 7 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de waren, voorzover deze niet door de verzekeraar van Smit & Zoon worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Smit & Zoon is eerst gebonden door verzen­ding van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Smit & Zoon kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Smit & Zoon ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Smit & Zoon zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Smit & Zoon alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoe­den. Indien Smit & Zoon zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Smit & Zoon eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 Indien in opdrachten of bevestigingen daarvan wordt gesproken over “kwaliteitsmaatstaf”” wordt daarmee bedoeld de classificatie van waren overeenkomstig de gezondheids-voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserij-producten, gebaseerd op regelgeving van de Raad van de Europese Gemeenschap en de Nederlandse Warenwetgeving.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samen­gestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaats­vinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofd­stuk “betaling”.

4.2 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Smit & Zoon, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere even­tueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdracht­gever geeft Smit & Zoon enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Smit & Zoon bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Smit & Zoon schriftelijk is bevestigd.

4.4 De door Smit & Zoon te leveren waren reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uit­sluitend ter beoor­deling van Smit & Zoon.

4.5 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meer-kosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.6 Het aannemen van de waren door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

4.7 Alle leveringstijden worden door Smit & Zoon steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Smit & Zoon eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.8 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schrif­telijk aan Smit & Zoon kennis geeft, onverminderd het recht van Smit & Zoon om binnen twee weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende waren alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Smit & Zoon omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.9 Bij levering van grote partijen op afroep heeft Smit & Zoon het recht 10% meer of minder te leveren. Gezien de enigszins wisselende productie is Smit & Zoon in geval van geweekte stokvis op bestelling altijd gerechtigd 10% meer of minder te leveren.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 De met Smit & Zoon overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, wegvallen van onvervangbaar personeel, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering aan Smit & Zoon door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der waren, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Smit & Zoon van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

5.3 Ingeval van overmacht zal Smit & Zoon daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Smit & Zoon het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN

6.1 Klachten zijn slechts met aantekening op de vrachtbrief binnen 24 uur na uit­voering van de opdracht mogelijk en dienen binnen 48 uur schriftelijk te worden bevestigd. Smit & Zoon is niet aan­spra­kelijk voor druk-, schrijf- en/of tel­fouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Smit & Zoon als bindend. Zonder aantekening op de vrachtbrief zijn geen klachten mogelijk.

6.2 Ondeugdelijkheden, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de waren aan Smit & Zoon worden gemeld, terwijl de be- of verwerking van de betreffende waren onverwijld dient te worden gestaakt.

6.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.4 Opdrachtgever zal alle door Smit & Zoon voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Smit & Zoon in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.5 Indien Smit & Zoon een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken waren kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

6.6 Smit & Zoon aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.7 Meer verplichtingen dan voort­vloeiende uit dit hoofd­stuk heeft Smit & Zoon niet; met name zal Smit & Zoon in geen geval aan­sprake­lijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht; evenmin is Smit & Zoon aansprakelijk voor het eventuele bederf van bederflijke waren.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Smit & Zoon generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade het bedrag van de door Smit & Zoon te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.

7.2 Opdracht­gever is gehouden Smit & Zoon schadeloos te stellen voor en te vrij­waren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden tegen Smit & Zoon instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

7.3 Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofde­lijk aansprake­lijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

7.4 Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan Smit & Zoon, is Smit & Zoon niet aansprakelijk.

7.5 Smit & Zoon kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor welke schade dan ook ontstaan door niet levering van (geweekte) stokvis ondermeer indien de mislukking van de productie te wijten is aan klimatologische omstandigheden.

7.6 Uitdrukkelijk aanvaardt Smit & Zoon geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade aan de geleverde goederen indien deze worden opgeslagen zonder dat de juiste klimatologische omstandigheden zijn gehandhaafd.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De eigendom van de te leveren waren gaat niettegen­staande de feitelijke afleve­ring pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Smit & Zoon verschul­digd is, aan haar heeft voldaan.

8.2 Terzake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde waren behoudt Smit & Zoon -voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze waren zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Smit & Zoon zouden worden onttrokken.

8.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde waren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Smit & Zoon de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Smit & Zoon zal cederen. Opdrachtgever verleent Smit & Zoon reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

8.4 Smit & Zoon is te allen tijde gerechtigd de geleverde waren bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Smit & Zoon niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,– voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

9. RETOURZENDINGEN

9.1 Retourzendingen worden door Smit & Zoon niet geaccepteerd, tenzij zij schriftelijk bericht de te retourneren of geretourneerde waren te zullen accepteren.

9.2 Met in het vorige artikel bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen waren; de enkele in ontvangstneming van waren aan het magazijn van Smit & Zoon en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aange­merkt.

9.3 Ten onrechte geretourneerde waren blijven ter beschikking en voor risico van opdracht­gever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

10. BETALING

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht/overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht/opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Smit & Zoon daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. voor­uit­betaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Smit & Zoon is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalings­conditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht/overeenkomst te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuur­datum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.

10.3 Indien in een langere crediet­geving dan veertien dagen na factuur­datum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuur­bedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeis­baarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdracht­gever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Smit & Zoon moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 50,–.

10.5 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Smit & Zoon het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Smit & Zoon te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Smit & Zoon aanleiding ziet zulks te verlangen.

11. GESCHILLEN

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Smit & Zoon is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, advise­rende en rechtsprekende lichamen.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslis­sing uitsluitend bij Smit & Zoon.

Er zijn geen producten